Obszary praktyk

 • Prawo spółek, fuzje i przejęcia

  Świadczymy  usługi  prawne  dla  przedsiębiorców  w  zakresie  ich  bieżącej  działalności,  oraz planowanych transakcji związanych z przejęciami, połączeniami lub innymi przekształceniami na gruncie "Kodeksu spółek handlowych". Doradzamy również w transakcjach aportowych.  

  Prawnicy  Kancelarii  posiadają  długoletnie  doświadczenie  i  uznanie  w  negocjowaniu, przygotowywaniu i zawieraniu umów w relacjach inwestorskich.

  Doradzamy  zarządom,  radom  nadzorczym  i  akcjonariuszom  na  etapie  powstawania  i funkcjonowania  spółek.  Przygotowujemy  projekty  umów  spółki,  akty  wewnętrzne  oraz porozumienia  pomiędzy  udziałowcami.  Z  sukcesem  prowadzimy  procedury  umarzania udziałów, podwyższenia i obniżenia kapitałów. Wdrażamy również pozostałe, zaawansowane mechanizmy prawne na gruncie "Kodeksu spółek handlowych".

  Zapewniamy obsługę prawną przed sądami rejestrowymi oraz w skomplikowanych sporach o charakterze gospodarczym.

  W  stadiach  poprzedzających  fuzje  i  przejęcia  zajmujemy  się  badaniem  stanu  prawnego przedsiębiorstw i szacowaniem ryzyka prawnego (analiza due diligence).   

 • Prawo własności intelektualnej 

  Prawnicy Kancelarii doradzają w zakresie prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, regulacji prawnych dotyczących nieuczciwej konkurencji, a także regulacji w zakresie ochrony dóbr osobistych oraz Internetu.

  Pomagamy naszym Klientom w sprawach z zakresu ochrony praw  autorskich  w  dziedzinie  elektronicznej  eksploatacji  dzieł  (w  tym  internetowych naruszeń  praw  autorskich)  i  ochrony  prawnej  baz  danych.

  Doradzamy  jak  chronić ekonomiczne aspekty obrotu własnością intelektualną, kładąc szczególny nacisk na właściwe przygotowanie umów na eksploatację praw związanych z własnością intelektualną.   

 • Windykacja i restrukturyzacja 

  Zapewniamy  elastyczny  z  punktu  widzenia  Klienta  model  dochodzenia  należności. Wykorzystujemy wszelkie dostępne w dochodzeniu należności mechanizmy prawne, w tym postępowania  przed  sądami  powszechnymi  i  polubownymi  oraz  organami  egzekucyjnymi. Umiejętnie dobieramy środki prawne przy dochodzeniu należności, mając na uwadze relacje handlowe naszych Klientów.

  Uczestniczymy  również  w  negocjacjach  mających  na  celu  restrukturyzację  zobowiązań, redukcję długów oraz zapewnienie ciągłości dostaw i świadczenia usług. 

 • Prawo pracy 

  W  ramach  bieżącego  doradztwa  prawnego  zapewniamy naszym  Klientom  nadzór  nad dokumentacją  pracowniczą.  Jednocześnie  przygotowujemy  projekty  umów  i  innych  aktów prawnych  w  relacjach  pracodawcy  z  pracownikiem.  Negocjujemy  i  tworzymy  umowy  dla kadry  menedżerskiej  i  kontrakty  dla  specjalistów  branżowych.  Kancelaria  uczestniczy  w przygotowaniu i zmianach regulaminów, układów zbiorowych pracy i innych dokumentów z zakresu prawa pracy funkcjonujących w przedsiębiorstwie. 

  Prawnicy kancelarii posiadają bogate doświadczenia w prowadzeniu sporów pracowniczych, w tym sporach odszkodowawczych powstałych na gruncie stosunku pracy. 

  Z powodzeniem doradzamy w sprawach dotyczących stosunku pracy na etapie fuzji i przejęć.

  Wspieramy przedsiębiorców w relacjach z organami administracji. 

 • Spory sądowe 

  Prawnicy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach z zakresu prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego, autorskiego i pracy.

  Dążymy w drodze negocjacji do ugodowego rozwiązywania sporów w sytuacjach, w których strony dopuszczają takie rozwiązania. 

 • Nieruchomości 

  Oferujemy kompleksową obsługę prawną transakcji na rynku nieruchomości oraz inwestycji budowlanych. Doradzamy przy sprzedaży i nabywaniu nieruchomości, badając stan prawny nieruchomości  na  etapie  poprzedzającym  ich  nabycie.  Aktywnie  uczestniczymy  przy transakcjach sprzedaży nieruchomości, zapewniając naszym Klientom przygotowanie i analizę umów, negocjacje oraz asystę przy czynnościach prawnych. Analizujemy zagrożenia prawne i inne istotne aspekty związane z bezpieczeństwem prawnym naszych Klientów.

  Zapewniamy  doradztwo  w  zakresie  krótko  i  długoterminowych  umów  najmu  i  dzierżawy związanych zwykle z realizacją inwestycji.   

  W procesach inwestycyjnych zastępujemy inwestorów w postępowaniach administracyjnych w trakcie projektowania i realizacji inwestycji. Dla naszych Klientów przygotowujemy umowy generalnego wykonawstwa oraz specjalistyczne umowy branżowe.

   

DANE IDENTYFIKACYJNE

REGON: 121442023
NIP: 6762435490
KRS:0000376223

KONTAKT

kancelaria@kancelariafj.pl
tel./fax: 12 341 56 39
ul. Retoryka 24/6
31 - 107 Kraków